lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

เช็คสถานะการส่งของเดือนมกราคม2558ค่ะ

Collageninjapan

สามารถเช็ครหัสพัสดุได้ด้วยตัวเองที่กระทุ้นี้เลยนะคะ ทางร้านจะอัพเดทการส่งไล่ตามวันที่เลยค่ะ

การส่งสินค้าจะแบ่งตามประเภท 3 ประเภทดังนี้ค่ะ

1. EMS เป็นการส่งแบบด่วนพิเศษค่ะผู้รับจะได้สินค้ารวดเร็วกว่าการส่งแบบอื่นค่ะ สามารถเช็ดรหัสพัสดุออนไลท์ได้ค่ะ

2.RG เป็นการส่งแบบลงทะเบียนค่ะ การส่งแบบนี้จะไม่รวดเร็วเท่า EMS สามารถเช็ดรหัสพัสดุออนไลท์ได้ค่ะ

3. PA เป็นการส่งแบบธรรมดา จะส่งในกรณีที่สินค้าหนักมากเป็นพิเศษค่ะ การส่งแบบนี้ไม่สามารถเช็ครหัสพัสดุออนไลท์ได้ค่ะแต่การส่งประเภทนี้ จะคุ้มครองความเสียหายกรณีสินค้าสูญหายได้มากกว่าแบบอื่นค่ะ

4.สำหรับผู้ที่ต้องการทำประกันภัย คุ้มครองความเสียหายของสินค้ารบกวนติดต่อกับทางร้านก่อนโอนเงินนะคะ

ทางร้านจะโพสสถานนะการส่งให้ทุกวันนะคะ ให้คุณลูกค้าสามารถเช็ครหัสพัสดุได้ด้วยตัวเองได้ในแต่ละวันเลย

 
 
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
Collageninjapan
NO. DATE NAME CODE
1 5 ม.ค. 57 คุณศุภผล  RI341526165TH
2 5 ม.ค. 57 คุณธาริน  EL835804861TH
3 5 ม.ค. 57 คุณประชา  EL835804875TH
4 5 ม.ค. 57 คุณปนัทดา  EL835804889TH
5 5 ม.ค. 57 คุณอิสรีย์  EL835804892TH
6 5 ม.ค. 57 คุณศิริพร  EL835804901TH
7 5 ม.ค. 57 คุณรจเรศ  EL835804915TH
8 5 ม.ค. 57 คุณรัตน์ติยากรณ์  EL835804929TH
9 5 ม.ค. 57 คุณลักขณา  EL835804932TH
10 5 ม.ค. 57 คุณอนงค์นาถ  EL835804946TH
11 5 ม.ค. 57 คุณชฎาพรรณ  EL835804950TH
12 5 ม.ค. 57 คุณสุทธิพงษ์  EL835804963TH
13 5 ม.ค. 57 คุณวลีรัตน์  EL835804977TH
14 5 ม.ค. 57 คุณพุทธพร  EL835804985TH
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
Collageninjapan
NO. DATE NAME CODE
1 5 ม.ค. 57 คุณวิรงรอง  RI341591328TH
2 5 ม.ค. 57 คุณภัทรพร  RI341591331TH
3 6 ม.ค. 58 คุณพรทิพย์  EL835796652TH
4 6 ม.ค. 58 คุณสุพาภรณ์.  EL835796666TH
5 6 ม.ค. 58 คุณsiwalee  RI341591345TH
6 6 ม.ค. 58 คุณรัสรินทร์  RI341591359TH
7 6 ม.ค. 58 คุณพิมพ์ลภัส  RI341591362TH
8 6 ม.ค. 58 คุณศิรดานันท์  RI341591376TH
9 6 ม.ค. 58 นายชวลิต  EL835796670TH
10 6 ม.ค. 58 คุณอภิญญา  EL835796683TH
11 6 ม.ค. 58 คุณเชิดฉวี  EL835796697TH
12 6 ม.ค. 58 นายดิษฐ์พงศ์  EL835796706TH
13 6 ม.ค. 58 คุณสรชา  EL835796710TH
14 6 ม.ค. 58 คุณรษิกา  EL835796723TH
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #3
Collageninjapan
NO. DATE NAME CODE
1 7 ม.ค. 58 คุณจารุจันทร์  RI341428698TH
2 7 ม.ค. 58 คุณภคมน  RI341428707TH
3 7 ม.ค. 58 คุณนันธ์หทัย  EL835763138TH
4 7 ม.ค. 58 คุณกันยธรณ์  EL835763141TH
5 7 ม.ค. 58 คุณวาสนา  EL835763155TH
6 7 ม.ค. 58 คุณพัชระ  RI341428715TH
7 7 ม.ค. 58 คุณสุธีตา  RI341428724TH
8 7 ม.ค. 58 คุณนงลักษณ์  RI341428738TH
9 7 ม.ค. 58 คุณวรกาญจน์  EL835763169TH
10 7 ม.ค. 58 คุณธารินรัตน์  RI341428741TH
11 7 ม.ค. 58 คุณนุษรารัตน์  RI341428755TH
12 7 ม.ค. 58 คุณอัญชลี  EL835763172TH
13 7 ม.ค. 58 คุณปนัดดา  EL835763186TH
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #4
Collageninjapna

NO.

 

DATE

 

NAME

 

CODE

 

1

 

5 ม.ค. 57

 

คุณวิไล

 

RI341610883TH

 

2

 

8 ม.ค. 58

 

คุณพรรธนสร

 

EL899696436TH

 

3

 

8 ม.ค. 58

 

คุณชวิศา

 

RI341610897TH

 

4

 

8 ม.ค. 58

 

คุณภัทรภร

 

RI341610906TH

 

5

 

8 ม.ค. 58

 

คุณนภัทร

 

RI341610910TH

 

6

 

8 ม.ค. 58

 

คุณณัฐธยาน์

 

EL899696440TH

 

7

 

8 ม.ค. 58

 

คุณเสกสรร

 

EL899696453TH

 

8

 

8 ม.ค. 58

 

คุณภัณฑิรา

 

EL899696467TH

 

9

 

8 ม.ค. 58

 

คุณวีธรา

 

EL899696475TH

 

10

 

8 ม.ค. 58

 

คุณพิชชากร

 

EL899696484TH

 

11

 

8 ม.ค. 58

 

คุณวรันธร

 

EL899696498TH

 

12

 

8 ม.ค. 58

 

คุณกุลิสรา

 

EL899696507TH

 

13

 

8 ม.ค. 58

 

คุณเสาวนีย์

 

RI341610923TH

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #5
COLLAGENINJAPAN
NO. DATE NAME CODE
1 9 ม.ค. 58 คุณธาดา  EL835826986TH
2 9 ม.ค. 58 คุณศรัญภัสสร  EL835826990TH
3 9 ม.ค. 58 คุณณัฐกานต์  EL835827006TH
4 9 ม.ค. 58 คุณชัชฎา  EL835827010TH
5 9 ม.ค. 58 คุณเกษศิรินทร์  EL835827023TH
6 9 ม.ค. 58 คุณวธู  EL835827037TH
7 9 ม.ค. 58 คุณS.  EL835827045TH
8 9 ม.ค. 58 นางสาวอรจิรา  EL835827054TH
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #6
Collageninjapan
NO. DATE NAME CODE
1 12 ม.ค. 58 คุณFire  RI341464443TH
2 12 ม.ค. 58 คุณศุภรัตน์  RI341464457TH
3 12 ม.ค. 58 คุณผุสดี  RI341464465TH
4 12 ม.ค. 58 คุณศิริมา  EL899751336TH
5 12 ม.ค. 58 คุณศศิธร  RI341464474TH
6 12 ม.ค. 58 คุณนันท์นภัส  EL899751340TH
7 12 ม.ค. 58 นางสาวนวรัตน์  EL899751353TH
8 12 ม.ค. 58 คุณสุบงกช  PB604368551TH
9 12 ม.ค. 58 คุณคุณาสิน  EL899751367TH
10 12 ม.ค. 58 คุณจิดาภา  EL899751375TH
11 12 ม.ค. 58 คุณนนทิกาญจน์  EL899751384TH
12 12 ม.ค. 58 คุณนราวดี  RI341464488TH
13 12 ม.ค. 58 คุณกันย์ณัฐ  EL899751398TH
14 12 ม.ค. 58 คุณเชิดชู  RI341464491TH
15 12 ม.ค. 58 คุณธนวันต์  EL899751407TH
16 12 ม.ค. 58 คุณศิริรัตน์  EL899751424TH
17 12 ม.ค. 58 คุณปวีณา  EL899751415TH
18 12 ม.ค. 58 คุณปวีณา  EL899751415TH
19 12 ม.ค. 58 สุฐาพร  RI341464505TH
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #7
Collageninjapan
NO. DATE NAME CODE
1 12 ม.ค. 58 คุณพรรณลัทธิ  RI341466515TH
2 13 ม.ค. 58 คุณวายูภักดิ์  PB604368741TH
3 13 ม.ค. 58 คุณวายูภักดิ์  PB604368741TH
4 13 ม.ค. 58 คุณนราเทพ  EL899756801TH
5 13 ม.ค. 58 คุณจันธิรา  RI341466529TH
6 13 ม.ค. 58 คุณยศกร  EL899756815TH
7 13 ม.ค. 58 คุณณัชญา  RI341466532TH
8 13 ม.ค. 58 คุณธนเดช  EL899756829TH
9 13 ม.ค. 58 คุณกัลยา  EL899756832TH
10 13 ม.ค. 58 คุณสุดธิดา  RI341466546TH
11 13 ม.ค. 58 คุณทศพร  EL899756846TH
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #8
Collageninjapan
NO. DATE NAME CODE
1 15 ม.ค. 57 คุณจิราวรรณ  EL835839300TH
2 15 ม.ค. 57 คุณสันติชัย  EL899781205TH
3 15 ม.ค. 57 คุณพนารัตน์  RI341515131TH
4 15 ม.ค. 57 คุณสุพัตรา  EL899591550TH
5 15 ม.ค. 57 คุณกฤษฎา  RI341515145TH
6 15 ม.ค. 57 คุณธยาน์  RI341515159TH
7 15 ม.ค. 57 คุณวิไลพร  EL899591563TH
8 15 ม.ค. 57 คุณระพีพรรณ  RI341515162TH
9 15 ม.ค. 57 คุณปุณิกา  EL899591577TH
10 15 ม.ค. 57 คุณสุพรรษา  EL899591585TH
11 15 ม.ค. 57 คุณจุฑาธิป  EL899591594TH
12 15 ม.ค. 57 คุณสิรินภา  EL899591603TH
13 15 ม.ค. 57 คุณสาลิตา  EL899591617TH
14 15 ม.ค. 57 คุณaom  PB604369265TH
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #9
Collageninjapan
NO. DATE NAME CODE
1 16 ม.ค. 58 คุณเบญจพร  EL899763025TH
2 16 ม.ค. 58 คุณชนะสินธุ์  EL899598385TH
3 16 ม.ค. 58 คุณชุติกาญจน์  EL899598389TH
4 16 ม.ค. 58 คุณนันต์ธีรา  RI861736643TH
5 16 ม.ค. 58 คุณมธุรส  EL899598408TH
6 16 ม.ค. 58 คุณธัญญาภัทร  EL899600818TH
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #10
Collageninjapan
NO. DATE NAME CODE
1 19 ม.ค. 57 คุณณัฐฐิญา  EL899618080TH
2 19 ม.ค. 57 คุณพรพิพัฒร์  EL899618093TH
3 19 ม.ค. 57 คุณทิพย์วรรณ  EL899618102TH
4 19 ม.ค. 57 คุณธีรติร์  EL899618116TH
5 19 ม.ค. 57 คุณพรรษกร  PB555719988TH
6 19 ม.ค. 57 คุณหญิง  EL899618120TH
7 19 ม.ค. 57 คุณชนิสรา  EL899618133TH
8 19 ม.ค. 57 คุณอัญมณี  RI341516843TH
9 19 ม.ค. 57 คุณสุราณี  RI341516857TH
10 19 ม.ค. 57 คุณอริสา  RI341516865TH
11 19 ม.ค. 57 คุณมัชชิมา  EL899618147TH
12 19 ม.ค. 57 คุณพิมพ์พิชา  EL899618155TH
13 19 ม.ค. 57 คุณรัชราวลี  EL899618164TH
1
2
ถัดไป ›
แสดงความคิดเห็นที่ 1-10 จากทั้งหมด 18 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

พบกับคอลลาเจนทุกชนิดจากญี่ปุ่น....ได้ที่

 

www.collageninjapan.com

 

低分子コラーゲンサプリを徹底比較【どれがいい?】

คอลลาเจนใส่ในซุป ชาบู ในครอบครัวกินกันได้ทุกคน

ได้สุขภาพผิว ผม เล็บ กระดูก อายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรง

 

金時しょうがコラーゲンスープコラー

ゲンご家庭で味わえる本格具入りスープシリーズが新登場!

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม253,152 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด122,008 ครั้ง
เปิดร้าน16 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท16 ส.ค. 2561

 

 

 ซื้อสินค้าครบ 1,200 บาท

 

ส่งฟรี EMS

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ にほん

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 着物姿の女の子のイラスト

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Calcium Height EX+

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Calcium Height EX+

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Calcium Height EX+

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Calcium Height EX+

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ムーンウォーク増量版

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ムーンウォーク増量版

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ムーンウォーク増量版

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Calcium Height EX+

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Calcium Height EX+

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Calcium Height EX+

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ スピードキュートレッグ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ムーンウォーク増量版

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Calcium Height EX+

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Calcium Height EX+

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Calcium Height EX+

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Calcium Height EX+

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ アイビューティーハンディミスト

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Japan

www.collageninjapan.com

Tel: 094-045-3966

ID Line :

@collageninjapan

(มี@นำหน้าด้วยนะคะ)

Email:tokyo-bangkok@hotmail.com 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Japan

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Map Of Japan And Japan Flag

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ いつもお世話に

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ありがとうございます

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ありがとうございます

 

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

MEMBer

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ I love Japan créé par anna.ca

Tel.094-045-3966

IDLine:

Collageninjapanshop

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Japan

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 日本のコラゲーン

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ コラーゲンQ10

 

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก