lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

เข็คสถานะการส่งของเดือนกุมภาพันธ์ 2558

Collageninjapan

สามารถเช็ครหัสพัสดุได้ด้วยตัวเองที่กระทุ้นี้เลยนะคะ ทางร้านจะอัพเดทการส่งไล่ตามวันที่เลยค่ะ

การส่งสินค้าจะแบ่งตามประเภท 3 ประเภทดังนี้ค่ะ

1. EMS เป็นการส่งแบบด่วนพิเศษค่ะผู้รับจะได้สินค้ารวดเร็วกว่าการส่งแบบอื่นค่ะ สามารถเช็ดรหัสพัสดุออนไลท์ได้ค่ะ

2.RG เป็นการส่งแบบลงทะเบียนค่ะ การส่งแบบนี้จะไม่รวดเร็วเท่า EMS สามารถเช็ดรหัสพัสดุออนไลท์ได้ค่ะ

3. PA เป็นการส่งแบบธรรมดา จะส่งในกรณีที่สินค้าหนักมากเป็นพิเศษค่ะ การส่งแบบนี้ไม่สามารถเช็ครหัสพัสดุออนไลท์ได้ค่ะแต่การส่งประเภทนี้ จะคุ้มครองความเสียหายกรณีสินค้าสูญหายได้มากกว่าแบบอื่นค่ะ

4.สำหรับผู้ที่ต้องการทำประกันภัย คุ้มครองความเสียหายของสินค้ารบกวนติดต่อกับทางร้านก่อนโอนเงินนะคะ

ทางร้านจะโพสสถานนะการส่งให้ทุกวันนะคะ ให้คุณลูกค้าสามารถเช็ครหัสพัสดุได้ด้วยตัวเองได้ในแต่ละวันเลย

 
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
Collageninjapan
NO. DATE NAME CODE
1 2 ก.พ. 58 คุณporsch  RI861646568TH
2 2 ก.พ. 58 คุณกมลสิริ  RI861646545TH
3 2 ก.พ. 58 คุณทัชนิตา  RI861646554TH
4 2 ก.พ. 58 คุณดวงตะวัน  EN771351640TH
5 2 ก.พ. 58 คุณอรรัมภา  EN771351653TH
6 2 ก.พ. 58 คุณวิไลวรรณ  RI861646571TH
7 2 ก.พ. 58 คุณมนันพัทธ์  EN771351667TH
8 2 ก.พ. 58 คุณณฐิตา  EN771351675TH
9 2 ก.พ. 58 คุณยุภาพร  RI861646585TH
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
Collageninjapan
NO. DATE NAME CODE
1 3 ก.พ. 58 คุณน้ำฝน  RI757341054TH
2 3 ก.พ. 58 คุณกิตติยา  EN771378789TH
3 3 ก.พ. 58 คุณพรพิมล  RI757341068TH
4 3 ก.พ. 58 คุณกาญจนา  RI757341071TH
5 3 ก.พ. 58 คุณศิริ์ดาวัลย์  EN771378792TH
6 3 ก.พ. 58 คุณApatsara  EN771378801TH
7 3 ก.พ. 58 คุณจารุวรรณ  EN771378815TH
8 3 ก.พ. 58 คุณบุษบง  RI757341085TH
9 3 ก.พ. 58 คุณคณิติน  EN771378829TH
10 3 ก.พ. 58 คุณอดิเทพ  EN771378832TH
11 3 ก.พ. 58 คุณกาญจนา  RI757341099TH
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #3
Collageninjapan
NO. DATE NAME CODE
1 4 ก.พ. 58 คุณพันธ์ฤทธ์  EN771380915TH
2 4 ก.พ. 58 คุณนิษฐ์เนตร์  RI757356337TH
3 4 ก.พ. 58 คุณบุษรากร  EN771357449TH
4 4 ก.พ. 58 คุณนิรมล  EN771357452TH
5 4 ก.พ. 58 คุณจันทรา  EN771357466TH
6 4 ก.พ. 58 คุณอัฐพร  EN771357470TH
7 4 ก.พ. 58 คุณมณฑิณี  EN771357483TH
8 4 ก.พ. 58 คุณธัญจิรา  EN771357497TH
9 4 ก.พ. 58 คุณวิมล  RI757356345TH
10 4 ก.พ. 58 อุบลรส  PB555722854TH
11 4 ก.พ. 58 คุณรามาวดี  PB555722868TH
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #4
Collageninjapan
NO. DATE NAME CODE
1 5 ก.พ. 58 คุณณัฐฐิญา  EN771220940TH
2 5 ก.พ. 58 คุณวันวิศา  EN771220953TH
3 5 ก.พ. 58 คุณมีชัย  EN771220967TH
4 5 ก.พ. 58 คุณศรสรรค์  EN771220975TH
5 5 ก.พ. 58 คุณสัญญา  EN771220984TH
6 5 ก.พ. 58 คุณไอรินลลดา  EN771220998TH
7 5 ก.พ. 58 คุณอาลินทร  EN771221256TH
8 5 ก.พ. 58 คุณอคิราภ์  EN771221260TH
9 5 ก.พ. 58 คุณปุณณดา  EN771221273TH
10 5 ก.พ. 58 คุณจารุณี  EN771221287TH
11 5 ก.พ. 58 คุณอาภิรดา  EN771221295TH
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #5
Collageninjapan
NO. DATE NAME CODE
1 6 ก.พ. 58 คุณศุภสุตา  EN771237168TH
2 6 ก.พ. 58 คุณชมพลอย  EN771237171TH
3 6 ก.พ. 58 คุณแสงดาว  EN771237185TH
4 6 ก.พ. 58 คุณจิราภา  EN771237199TH
5 6 ก.พ. 58 คุณปณิชา  RI757361955TH
6 6 ก.พ. 58 คุณบูรณี  EN771237208TH
7 6 ก.พ. 58 คุณศิริมา  EN771237225TH
8 6 ก.พ. 58 คุณระพีพรรณ  EN771237211TH
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #6
Collageninjapan
NO. DATE NAME CODE
1 9 ก.พ. 58 คุณนันท์นภัส  RI757381795TH
2 9 ก.พ. 58 Ms.Thapanee  RI757381800TH
3 9 ก.พ. 58 คุณวรรณอนงค์  EN771284857TH
4 9 ก.พ. 58 คุณอัจฉรา  RI757381813TH
5 9 ก.พ. 58 คุณจิตพิสุทธิ์  EN771284865TH
6 9 ก.พ. 58 คุณValeriia  EN771284874TH
7 9 ก.พ. 58 คุณวิภาวรรณ  EN771284888TH
8 9 ก.พ. 58 คุณณัฐณิชา  RI757381827TH
9 9 ก.พ. 58 คุณสุดาลักษณ์  EN771284891TH
10 9 ก.พ. 58 คุณมณฑิยา  RI757381835TH
11 9 ก.พ. 58 คุณปณิชฌาณ  EN771284905TH
12 9 ก.พ. 58 คุณภัทราพร  EN771284914TH
13 9 ก.พ. 58 คุณปนัดดา  EN771284928TH
14 9 ก.พ. 58 คุณพิมขวัญ  EN771284931TH
15 9 ก.พ. 58 คุณวาสนา  RI757381844TH
16 9 ก.พ. 58 คุณพัชรมณฑน์  EN771284955TH
17 9 ก.พ. 58 คุณสุพรรษา  RI757381858TH
18 9 ก.พ. 58 คุณกัญญาภัค  EN771284959TH
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #7
Collageninjapan
NO. DATE NAME CODE
1 9 ก.พ. 58 คุณเสกสรร  EN771245345TH
2 9 ก.พ. 58 คุณโสภา  EN771245354TH
3 10 ก.พ. 58 คุณพนิดา  RI757378672TH
4 10 ก.พ. 58 คุณaom  PB555730382TH
5 10 ก.พ. 58 คุณธัญนุช  RI757378686TH
6 10 ก.พ. 58 คุณภานิชา  EN771245368TH
7 10 ก.พ. 58 คุณอัจฉริยา  EN771245371TH
8 10 ก.พ. 58 คุณสุพิชฌาย์  EN771245385TH
9 10 ก.พ. 58 คุณสุกัญญา  EN771245399TH
10 10 ก.พ. 58 เอ็น  EN771245408TH
11 10 ก.พ. 58 คุณปิ่นชนก  RI757378690TH
12 10 ก.พ. 58 คุณบังอร  EN771245411TH
13 10 ก.พ. 58 คุณยุรี  EN771245425TH
14 10 ก.พ. 58 คุณพัณณิดา  EN771245439TH
15 10 ก.พ. 58 คุณอัญญรัตน์  EN771245442TH
16 10 ก.พ. 58 คุณวลัยพร  EN771245456TH
17 10 ก.พ. 58 คุณวิภาวดี  EN771245460TH
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #8
Collageninjapan
NO. DATE NAME CODE
1 11 ก.พ. 58 คุณธัญนาถ  EN771310296TH
2 11 ก.พ. 58 คุณธัญรัศมิ์  RI757364421TH
3 11 ก.พ. 58 คุณกัลยา  EN771310305TH
4 11 ก.พ. 58 คุณอรณิชา  RI757364435TH
5 11 ก.พ. 58 คุณณัฐพงศ์  RI7573644449TH
6 11 ก.พ. 58 คุณอรอุมา  EN771310319TH
7 11 ก.พ. 58 คุณเสาวภา  PB555734415TH
8 11 ก.พ. 58 คุณเสาวภา  PB555734415TH
9 11 ก.พ. 58 คุณยุวเทพ  EN771310322TH
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #9
Collageninjapan
NO. DATE NAME CODE
1 12 ก.พ. 57 คุณจันทร์รัตน์  RI757365651TH
2 12 ก.พ. 57 คุณชุติกาญจน์  EN771369433TH
3 12 ก.พ. 57 คุณณัฎฐนิช  EN771369447TH
4 12 ก.พ. 57 คุณทัศวรรณ  EN771369455TH
5 12 ก.พ. 57 คุณวนิดา  EN771369464TH
6 12 ก.พ. 57 คุณจิราพร  EN771369478TH
7 12 ก.พ. 57 คุณน้ำฝน  EN771369481TH
8 12 ก.พ. 57 คุณIssarin  RI757365665TH
9 12 ก.พ. 58 คุณวรินทร์รตา  EN771369495TH
10 12 ก.พ. 58 คุณณิชชา  RI757365679TH
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #10
Collageninjapan
NO. DATE NAME CODE
1 9 ก.พ. 58 คุณอรทัย  EN771372097TH
2 13 ก.พ. 58 คุณพิมพา  RI757417800TH
3 13 ก.พ. 58 คุณมนัสนันท์  EN771372106TH
4 13 ก.พ. 58 คุณวลัยลักษณ์  EN771372110TH
5 13 ก.พ. 58 คุณกฤติยา  EN771372123TH
6 13 ก.พ. 58 คุณอภิสิทธิ์  RI757417813TH
7 13 ก.พ. 58 คุณศิริพร  RI757417827TH
8 13 ก.พ. 58 คุณขวัญเรือน  EN771372137TH
9 13 ก.พ. 58 คุณพชรณันต์  EN771372145TH
10 13 ก.พ. 58 คุณเพียงฤดี  RI757417835TH
11 13 ก.พ. 58 คุณทรงภัทร  RI757417844TH
12 13 ก.พ. 58 คุณชุติมาพร  RI757417858TH
1
2
ถัดไป ›
แสดงความคิดเห็นที่ 1-10 จากทั้งหมด 18 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

พบกับคอลลาเจนทุกชนิดจากญี่ปุ่น....ได้ที่

 

www.collageninjapan.com

 

低分子コラーゲンサプリを徹底比較【どれがいい?】

คอลลาเจนใส่ในซุป ชาบู ในครอบครัวกินกันได้ทุกคน

ได้สุขภาพผิว ผม เล็บ กระดูก อายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรง

 

金時しょうがコラーゲンスープコラー

ゲンご家庭で味わえる本格具入りスープシリーズが新登場!

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม251,526 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด121,133 ครั้ง
เปิดร้าน16 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท21 ก.ค. 2561

 

 

 ซื้อสินค้าครบ 1,200 บาท

 

ส่งฟรี EMS

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ にほん

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 着物姿の女の子のイラスト

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Calcium Height EX+

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Calcium Height EX+

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Calcium Height EX+

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Calcium Height EX+

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ムーンウォーク増量版

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ムーンウォーク増量版

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ムーンウォーク増量版

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Calcium Height EX+

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Calcium Height EX+

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Calcium Height EX+

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ スピードキュートレッグ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ムーンウォーク増量版

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Calcium Height EX+

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Calcium Height EX+

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Calcium Height EX+

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Calcium Height EX+

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ アイビューティーハンディミスト

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Japan

www.collageninjapan.com

Tel: 094-045-3966

ID Line :

@collageninjapan

(มี@นำหน้าด้วยนะคะ)

Email:tokyo-bangkok@hotmail.com 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Japan

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Map Of Japan And Japan Flag

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ いつもお世話に

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ありがとうございます

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ありがとうございます

 

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

MEMBer

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ I love Japan créé par anna.ca

Tel.094-045-3966

IDLine:

Collageninjapanshop

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Japan

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 日本のコラゲーン

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ コラーゲンQ10

 

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก